Algemene voorwaarden

Algemeen
Het voorblad, deze bijlage A en de io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden bijgevoegd als bijlage B zijn de voorwaarden waaronder io-dagaanbieding de vouchers (“Vouchers”) zal promoten en verkopen aan klanten van de website.

1 Voucher programma
1.1 Voucherverkoop.
Io-dagaanbieding zal de Voucher aan klanten te verkopen in overstemming met deze overeenkomst.
1.2 Publicatie van de aanbieding.
Io-dagaanbieding zal de voucher op de website publiceren, promoten en verkopen in overeenstemming met deze overeenkomst.
Io-dagaanbieding kan, maar is niet verplicht om, de voucher ook via andere kanalen, zoals Google of per e-mail, te promoten. De releasedatum zal door io-dagaanbieding worden bepaald. Indien mogelijk, houdt io-dagaanbieding rekening met verkopers voorkeur wat betreft de week van de releasedatum zoals op het voorblad staat beschreven.
1.3 Voucherlevering.
De voucher zal worden geactiveerd, d.w.z. geschikt gemaakt worden voor inname door de verkoper in ruil voor de producten zoals beschreven op het voorblad, indien io-dagaanbieding erin is geslaagd betaling van de klant te innen. Op het moment dat io-dagaanbieding de betaling heeft ontvangen, zal io-dagaanbieding zorg dragen voor elektronische levering van de Voucher aan de Klant.
1.4 Betalingsbestand.
io-dagaanbieding zal een online betalingsbestand aanmaken waarop de verkoper kan inloggen om de Vouchers op ‘ingeleverd’ te zetten indien deze zijn ingeleverd en om restitutieverzoeken te bekijken. io-dagaanbieding zal in het online betalingsbestand bijhouden hoeveel restituties op grond van het herroepingsrecht binnen 7 werkdagen na de verkoop van de Vouchers door klanten worden aangevraagd en door io-dagaanbieding worden uitbetaald. Partijen komen overeen dat alle berekeningen zullen worden gebaseerd op de gegevens in het online betalingsbestand, waarvan zal worden aangenomen dat deze nauwkeurig en volledig zijn. Partijen komen voorts overeen om te goeder trouw samen te werken indien de berekeningen van io-dagaanbieding en de verkoper verschillen. Partijen kunnen op het voorblad van deze bepaling 1.4 afwijken.
1.5 Uitbetaling.
io-dagaanbieding zal de verkoper wekelijks de overeengekomen vergoeding van alle Vouchers vergoeden die in het online betalingsbestand door de Verkoper als ingeleverd zijn gemeld minus de vergoedingen die zijn uitgekeerd op grond van het bij io-dagaanbieding ingeroepen herroepingsrecht of op grond van een klacht van de klant. io-dagaanbieding mag het betalen van de vergoeding uitstellen indien io-dagaanbieding ernstige twijfel heeft of de verkoper
in staat zal zijn om aan al zijn verplichtingen te voldoen aangaande verkochte Vouchers (bijv. indien wordt verwacht dat de verkoper binnenkort failliet zal worden verklaard) of indien io-dagaanbieding daartoe reden ziet vanwege de klachten die io-dagaanbieding van klanten ontvangt. Partijen kunnen op het voorblad van deze bepaling 1.5 afwijken.
1.6 Meldingen in betalingsbestand door Verkoper.
De verkoper zal zo snel mogelijk nadat hij de Voucher heeft ontvangen, en in elk geval 48 uur na inlevering, de Voucher op ‘ingeleverd’ zetten in het online betalingsbestand. Indien de verkoper nalaat om io-dagaanbieding tijdig op ingeleverd te zetten, zal de verkoper aansprakelijk zijn voor eventuele valse verzoeken om vergoeding op basis van het herroepingsrecht door de klant met betrekking tot die Voucher. Indien de verkoper een Voucher op ingeleverd wil zetten en io-dagaanbieding reeds op basis van het herroepingsrecht een verzoek om vergoeding van de betreffende Voucher heeft ontvangen, zal io-dagaanbieding de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Partijen kunnen op het voorblad van deze bepaling 1.6 afwijken.
1.7 Herroepingsrecht bij verkoper.
De klant heeft een zelfstandig herroepingsrecht bij de verkoper, tenzij de producten volgens de wet koop op afstand zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Ingeval een klant na ontvangst van een daarvoor in aanmerking komend product gebruik maakt van zijn herroepingsrecht conform artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek, zal verkoper de klant het volledige bedrag van de Voucher zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na het inroepen van het herroepingsrecht aan de klant retourneren. De verkoper mag de klant in geval van retournering van het product op grond van het herroepingsrecht niet meer in rekening brengen dan de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Ingeval de verkoper een klant het bedrag van de Voucher terugbetaalt op grond van het herroepingsrecht, heeft de verkoper geen recht op de door io-dagaanbieding ingehouden of nog in te houden provisie betreffende die Voucher.
1.8 Publicatieontwerp.
io-dagaanbieding bepaalt het ontwerp van de Voucher publicatie en Voucher promotie op basis van de informatie die door de verkoper wordt verstrekt zoals omschreven in artikel 4.1. Een dag voor de releasedatum zal io-dagaanbieding dit ontwerp naar de verkoper sturen voor een laatste controle. io-dagaanbieding zal de verkoper verzoeken om binnen 24 uur te reageren indien het ontwerp onnauwkeurigheden of feitelijke onjuistheden bevat. Indien de verkoper niet tijdig reageert op eventuele onnauwkeurigheden of feitelijke onjuistheden in het ontwerp wordt de verkoper geacht het ontwerp te hebben goedgekeurd en zal de verkoper aansprakelijk zijn voor eventuele schade ten gevolge van dat ontwerp.
1.9 Vergoeden Klanten.
Ingeval de verkoper om wat voor reden dan ook haar verplichtingen jegens io-dagaanbieding en/of de klanten niet nakomt (bijvoorbeeld omdat de verkoper niet levert, te laat levert of een ander product levert dan omschreven op het voorblad) is de verkoper onmiddellijk in verzuim. In dat geval is io-dagaanbieding gerechtigd om alle handelingen te verrichten die zij nodig acht, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het beëindigen van deze overeenkomst zoals verder omschreven in artikel 2, het betalen van een vergoeding aan de klanten en/of het berichten van de klanten over het
verzuim van de verkoper. Alle kosten die io-dagaanbieding hiervoor maakt komen voor rekening van verkoper.


2 Geldigheidsduur en Beëindiging
2.1 Geldigheidsduur.
Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor de periode van één (1) jaar na de Ingangsdatum dan wel, indien dat later is, de laatste datum waarop een klant een door de verkoper aangeboden Voucher kan inleveren.
2.2 Beëindiging voor Releasedatum.
Io-dagaanbieding mag de overeenkomst tot tien (10) dagen voor de releasedatum door middel van een schriftelijke opzegging aan de verkoper beëindigen, zonder dat zij daardoor gehouden is enige schade te vergoeden die de verkoper door de beëindiging lijdt.
2.3 Beëindiging op of na releasedatum.
Io-dagaanbieding mag de publicatie, promotie en verkoop van de Vouchers alsmede deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande schriftelijke opzegging en zonder dat zij daardoor gehouden is enige schade te vergoeden die de verkoper door de beëindiging lijdt, indien (i) de verkoper een of meerdere verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt, (ii) io-dagaanbieding informatie krijgt waaruit redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat de verkoper niet of niet volledig in staat zal zijn een of meerdere van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen, hetzij doordat het een of meerdere klachten van klanten heeft ontvangen dan wel doordat het dergelijke informatie langs een andere weg heeft verkregen, of (iii) doordat er jegens de verkoper een faillissementsaanvraag is ingediend, de verkoper surséance van betaling heeft aangevraagd of indien er andere liquiditeitsproblemen zijn.
2.4 Gevolgen van beëindiging op of na de releasedatum.
De verkoper dient aan alle klanten die ten tijde van een beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 2.3 hun Voucher nog niet hebben ingewisseld het product te leveren op de wijze zoals omschreven op het voorblad en in deze Algemene Voorwaarden. Voor zover het voor de verkoper niet (langer) mogelijk is om het desbetreffende product te leveren, zal de verkoper het volledige bedrag van io-dagaanbieding houdt zich het recht voor om aan de klanten die zich na deze beëindiging melden bij io-dagaanbieding het volledige bedrag van de nog niet ingewisselde Vouchers te vergoeden in overeenstemming met artikel 3.7 van “Bijlage B io-dagaanbieding Aanbieding Gebruiksvoorwaarden.” De kosten die io-dagaanbieding hierbij maakt komen voor rekening van de verkoper.
2.5 Daarnaast zullen artikel 8 (“Vertrouwelijke informatie”) en artikel 9.6 (“Toepasselijk recht en bevoegde rechter”) van deze overeenkomst van kracht blijven indien de overeenkomst verloopt of wordt beëindigd.

3 Algemene garanties geboden door de verkoper
De verkoper garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst dat (a) de verkoper bevoegd is om deze overeenkomt aan te gaan, om de hierin toegekende rechten toe te kennen en om de verplichtingen onder deze overeenkomst na te komen; (b) Vouchers, zodra deze door de klant worden gekocht, direct kunnen worden ingewisseld door de klant en kunnen worden ingewisseld gedurende de op het voorblad genoemde periode; (c) hij (technische) maatregelen neemt die ervoor zorgen dat elke Voucher slechts één keer kan worden ingewisseld (d) de verkoper elke Voucher laten inwisselen overeenkomstig de Voucherdetails als omschreven op het voorblad; (e) alle winkels van verkoper zoals genoemd in het voorblad de Voucher zullen aannemen; (f) de Voucherdetails in overeenstemming zijn met het toepasselijk recht; (g) de verkoper en, indien van toepassing, de winkels van de verkoper voldoende capaciteit (waaronder mede wordt begrepen: voldoende voorraad) hebben om alle aan de Voucher gerelateerde verplichtingen te voldoen; (h) de verkoper zal voldoen aan, en, indien van toepassing, zal zorg dragen dat de winkels van de verkoper zullen voldoen aan, de details van de Voucher zoals deze op het voorblad zijn weergegeven en aan het toepasselijk recht. In het kader van deze overeenkomst betekent “winkels van verkoper” alle winkels (inclusief webwinkel, telefoondienst en winkellocatie) waar de Vouchers kunnen worden ingewisseld.

4 Verplichtingen van de verkoper
4.1 Verkoper informatie
De verkoper zal io-dagaanbieding alle informatie verstrekken die io-dagaanbieding nodig heeft om de voucher aan de klanten op de website aan te kunnen bieden. De verkoper garandeert dat alle elementen van deze informatie, d.w.z. tekst, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen, handelsmerken, video’s of source code die aan io-dagaanbieding worden verstrekt om de vouchers te publiceren, promoten en verkopen eigendom zijn van de verkoper of door verkoper onder licentie zijn verkregen, of dat verkoper toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om elk van deze elementen te gebruiken en dat geen van deze elementen content bevatten die (a) inbreuk maken op rechten van derden, (b) lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig kwetsend is; (c) obsceen is, schadelijk voor minderjarigen of pornografisch; (d) virussen bevat, of trojan horses, worms, malware, time bombs, cancelbots of andere programmatische elementen die zijn bedoeld om enig systeem, data of persoonlijk informatie te beschadigen, normaal gebruik van de computer verhinderen, of bij herhaling inbreken of onteigenen. De verkoper is verantwoordelijk voor alle schade die derden lijden als gevolg van het feit dat io-dagaanbieding door de verkoper verstrekte informatie heeft gebruikt voor de publicatie, promotie en verkoop van de vouchers. De verkoper vrijwaart io-dagaanbieding van enige aanspraken met betrekking tot dergelijke schade.
4.2 Inwisseling van de voucher
De verkoper zal alle vouchers laten inwisselen volgens de voucherdetails zoals deze zijn omschreven op het voorblad en in overeenstemming met de io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden. Zodra een voucher aan de klant is geleverd, zal uitsluitend de verkoper verantwoordelijk zijn voor de klantenservice in verband met de voucher, zoals verder omschreven in artikel 4.4. De verkoper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het inwisselen van de voucher en/of de producten die door de verkoper aan de klant zijn geleverd in ruil voor de voucher. De verkoper vrijwaart io-dagaanbieding van enige aanspraken met betrekking tot dergelijke schade.
4.3 Informatieplicht
De verkoper zal een up-to-date overzicht van door klanten ingewisselde vouchers bijhouden en zal dit overzicht op eerste verzoek aan io-dagaanbieding ter beschikking stellen. De verkoper dient dit overzicht tot tenminste 1 (één) jaar na het einde van deze overeenkomst beschikbaar te houden. io-dagaanbieding heeft gedurende de looptijd van deze overeenkomst en 1 (één) jaar daarna op ieder moment het recht om de bestanden terzake van (het aantal) bij de verkoper ingewisselde vouchers te (laten) controleren. Voor zover voor een dergelijke controle toegang tot ruimtes en/of de administratie van de verkoper is vereist, zal de verkoper deze toegang terstond en onvoorwaardelijk aan io-dagaanbieding , dan wel –indien van toepassing – aan door io-dagaanbieding ingeschakelde derden verschaffen.
4.4 Klantenservice
4.4.1 Werking klantenservice
De verkoper draagt er zorg voor dat hij een klantenservice heeft die vragen en klachten met betrekking tot de voucher kan behandelen.
De verkoper plaatst de contactgegevens van zijn klantenservice makkelijk vindbaar op zijn website. De contactgegevens van de klantenservices zullen ook op de Voucher worden geplaatst. De klantenservice zal in ieder geval per telefoon, en e-mail bereikbaar zijn.
De Verkoper zal vragen van klanten binnen 48 uur na ontvangst in de Nederlandse taal naar behoren beantwoorden. Een automatisch antwoord voldoet daarbij niet.
De kosten voor een telefoongesprek met de klantenservice zullen nimmer meer dan € 0,10 per minuut bedragen. De verkoper zal een contactpersoon bij de klantenservice aanwijzen die zal helpen bij het oplossen van geschillen met klanten of het beantwoorden van vragen van klanten met betrekking tot de vouchers. Io-dagaanbieding zal voor de plaatsing van de voucher op de website worden geïnformeerd over de identiteit van deze contactpersoon.

4.4.2 Klachten.
De verkoper zal klachten van klanten binnen 48 uur beantwoorden en voor zover mogelijk verhelpen. Indien io-dagaanbieding klachten van klanten ten aanzien van de vouchers ontvangt, dan zal io-dagaanbieding deze aan de verkoper doorgeleiden, en zal de verkoper die klachten eveneens binnen 48 uur beantwoorden en voor zover mogelijk verhelpen. Indien blijkt dat de verkoper klachten niet, althans niet tijdig of ter beoordeling van io-dagaanbieding behoorlijk heeft beantwoord en/of verholpen, dan heeft Io-dagaanbieding het recht om de klant de vergoeding van de voucher te retourneren (de vergoeding van de desbetreffende voucher zal dan niet aan de verkoper worden doorbetaald), of om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen conform artikel 2.3 (ii) van deze algemene voorwaarden. De kosten die Io-dagaanbieding hierbij maakt komen voor rekening van de verkoper.

4.5 Bestelformulieren.
De website van de verkoper zal een bestelformulier bevatten waarmee klanten met gebruikmaking van hun voucher de producten kunnen bestellen. Het bestelformulier is opgesteld in de Nederlandse taal en bevat aan de bovenzijde 2 tekstvelden (met elk minimaal 30 karakters) waarop de vouchercode en de veiligheidscode kunnen worden ingevuld. De bestelformulieren bevatten voorts een verwijzing naar de vindplaats van door de verkoper gehanteerde leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen en bevatten tevens een beknopte beschrijving van de retourprocedure en klantenservice van de verkoper.

4.6 Bevestigingsbericht.
Onmiddellijk nadat de verkoper een bestelformulier van een klant heeft ontvangen, verstuurt de verkoper aan de betreffende klant een ontvangstbevestiging per e-mail. Deze bevat in ieder geval de gegevens van de klant zoals de klant die heeft ingevuld op het bestelformulier, een omschrijving van het bestelde product, informatie over de levertijd en een verwijzing (eventueel middels een hyperlink) naar de door de verkoper gehanteerde leveringsvoorwaarden en garantiebepalingen en een beschrijving van de retourprocedure en klantenservice van de verkoper.

4.7 Levering.
De verkoper garandeert dat hij de producten zal leveren binnen de levertijd zoals vermeld op de voucher. Onder ‘leveren’ wordt verstaan: afleveren of aanbieden voor aflevering op het door de klant opgegeven adres. Indien de verkoper op enig moment vermoedt of redelijkerwijs dient te vermoeden dat hij het product niet binnen de levertijd kan leveren, dan dient hij Io-dagaanbiedingen de klanten die hun voucher bij de verkoper hebben ingeleverd, daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Onverminderd het voorgaande geldt dat indien de verkoper het product niet binnen 10 (tien) werkdagen na de op de voucher en/of in de aanbieding vermelde afleverperiode bij de klant kan afleveren, de verkoper dit onmiddellijk bij Io-dagaanbieding zal melden en de verkoper op eerste verzoek van de klant het totale aankoopbedrag van de voucher aan de klant dient te vergoeden. Het is de verkoper niet toegestaan om in plaats van de vergoeding van het totale aankoopbedrag van de voucher vervangende diensten en/of vergoedingen (bijvoorbeeld in de vorm van waardebonnen) aan te bieden. Io-dagaanbieding houdt zich het recht voor om aan de klanten het volledige bedrag van de voucher te vergoeden. De kosten die io-dagaanbieding hierbij maakt komen voor rekening van de verkoper.

4.8 Garantie
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen op het voorblad hanteert de verkoper een fabrieksgarantie van 2 (twee) jaar op de producten. Eventuele portokosten voor retourzendingen in verband met een vordering onder de fabrieksgarantie door klanten aan de verkoper worden door de verkoper gedragen.

4.9 Communicatie.
De verkoper zal alleen met klanten communiceren voor zover dat in het belang van deze overeenkomst is. Dat wil zeggen dat de communicatie enkel betrekking zal hebben op zaken omtrent het bestelde product. Het is de verkoper bijvoorbeeld niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met Io-dagaanbieding klanten rechtstreeks andere aanbiedingen te doen of nieuwsbrieven met vooraf geactiveerde opt-ins te gebruiken richting klanten.

4.10 Privacy.
Io-dagaanbieding zal de verkoper geen andere persoonsgegevens verstrekken dan hierna genoemd. De Verkoper is een onafhankelijke verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de Verkoper van io-dagaanbieding bezorgadressen of e-mailadressen krijgt van de klanten die de voucher kopen, zal de verkoper passende en adequate beveiligingsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen. De verkoper zal de persoonsgegevens die worden opgeslagen op laptops of draagbare media-apparaten, zoals USB-sticks, cd-roms en dvd’s, of die via openbare telecommunicatienetwerken (o.a. internet) worden verzonden, versleutelen met sterke encryptie (zoals AES, 3DES en RSA). Indien een inbreuk op de beveiliging wordt gedetecteerd die negatieve gevolgen kan hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens, moet de verkoper zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 uur contact opnemen met io-dagaanbieding. De persoonsgegevens zullen door de verkoper uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de producten en voor bijbehorende communicatie (bijvoorbeeld over garanties of terughaalacties). De persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden geschrapt nadat deze niet langer noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat hij de e-mailadressen van klanten niet voor ongevraagde commerciële doeleinden zal gebruiken. Bij schending hiervan verbeurt de verkoper een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 150 per e-mail, onverminderd het recht van io-dagaanbieding om overige (schade)vergoedingen op de verkoper te verhalen.

5 Geen Garanties en Beperking van Aansprakelijkheid
5.1 Geen garanties.
Io-dagaanbieding biedt geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of uptime van de website. Io-dagaanbieding biedt geen garanties dat de resultaten van de voucherverkoop zullen overeenstemmen met de verwachtingen van de verkoper met betrekking tot de voucherverkoop.

5.2 Beperking van aansprakelijkheid.
Behalve in geval van grove schuld of nalatigheid zal de aansprakelijkheid van io-dagaanbieding voor schade voortvloeiend uit schending van de overeenkomst beperkt blijven tot het totale door io-dagaanbieding aan verkoper te betalen bedrag uit hoofde van de voucherverkoop van deze overeenkomst. De verkoper vrijwaart Io-dagaanbieding jegens aanspraken van klanten of derden voortvloeiend uit de in ruil voor de voucher geleverde producten. Io-dagaanbieding is niet aansprakelijk voor gederfd inkomen, gederfde winst, verlies van gegevens en andere indirecte of gevolgschade die door verkoper wordt geleden.

6 Belasting en overige heffingen
6.1 BTW.
De verkoper is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van zijn BTW positie ten aanzien van de op het voorblad beschreven producten, daaronder in ieder geval begrepen de juiste BTW bepaling en BTW afdracht. De overeengekomen provisie is inclusief BTW naar het standaard geldend Nederlandse tarief.

6.2 Overige heffingen en belastingen.
Indien op de door verkoper in ruil voor de voucher aan de klant te leveren producten heffingen van overheidswege of anderszins op basis van geldende wetgeving van toepassing zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de thuiskopievergoeding op gegevensdragers, (ii) invoerrechten, of (iii) belastingen of accijnzen, garandeert verkoper dat deze heffingen tijdig en volledig zullen worden voldaan, en vrijwaart verkoper io-dagaanbieding voor vordering van derden betreffende de (niet-)betaling van dergelijke heffingen.


7 Vertrouwelijkheid

De bepalingen van deze overeenkomst zijn vertrouwelijk. De verkoper zal de hierin vervatte bepalingen niet aan enige partij mededelen behalve de eigen medewerkers, op basis van need-to-know. Alle informatie met betrekking tot de onderneming van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk of geheim en niet behorende tot het publieke domein kan worden beschouwd, zal vertrouwelijk worden behandeld en niet bekend worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij die de informatie heeft gedeeld. Een eventuele schending van deze vertrouwelijkheidclausule door de verkoper wordt beschouwd als materiële schending van deze overeenkomst en zal de verkoper onderwerpen aan al de io-dagaanbieding ter beschikking staande rechtsmiddelen voor een dergelijke schending.

8 Overige voorwaarden en bepalingen
8.1 Intellectuele eigendomsrechten.
Behalve indien overeengekomen in deze overeenkomst, zal geen van beide partijen de namen, handelsmerken of logo’s van de andere partij (of aan deze partij verwante onderneming(en)) gebruiken, noch enige aanpassing of variatie daarop in enige vorm, zonder voorafgaande technologieën die worden gecreëerd als gevolg van het leveren van de diensten aan verkoper uit hoofde van deze overeenkomst. De verkoper respecteert alle intellectuele eigendomsrechten van io-dagaanbiedingen zal deze nieuwe technologieën niet gebruiken voor enig ander doel, tenzij dit duidelijk is omschreven in de context van deze overeenkomst of schriftelijk door io-dagaanbieding is toegestaan.

8.2 Onafhankelijke contractspartijen.
Partijen zijn onafhankelijke contractspartijen. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als leidend tot een gemeenschappelijke onderneming, partnership, of agentschapsrelatie tussen partijen. Geen van beide partijen is bevoegd de andere partij te binden of te verplichten anders dan door het vergoeden van de vouchers uit hoofde van deze overeenkomst.

8.3 Veranderingen aan website.
Io-dagaanbieding is te allen tijde gerechtigd de website te veranderen, om welke reden en op welke wijze dan ook.

8.4 Overdracht.
Io-dagaanbieding is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een van haar groepsmaatschappijen.

8.5 Conversiebepaling.
Indien een bepaling in deze overeenkomst ongeldig of niet-bindend is of wordt, blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen. In dat geval zullen partijen de ongeldige of niet-bindende bepaling vervangen door bepalingen die wel geldig en bindend zijn en die zoveel mogelijk hetzelfde gevolg hebben als de ongeldige of niet-bindende bepaling, gegeven de inhoud en het doel van deze overeenkomst.

8.6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Deze overeenkomst valt onder en is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die ontstaan als gevolg van of in verband met deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda. Verkoopovereenkomst voor producten met levering – Bijlage B Aanbieding.

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden (de “io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op de diensten betreffende io-dagaanbieding, die door io-dagaanbieding worden aangeboden op de website http://www.io-agaanbieding.nl (de “Io-dagaanbiedingwebsite”).
Io-dagaanbieding is gevestigd aan de Hart Van Brabantlaan 12/14, 5038 JL te Tilburg met BTW nummer NL850.590.991 B01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52772438. Voor klachten en vragen over io-dagaanbieding kunt u contact opnemen via het contactformulier.
Door gebruik te maken van de diensten van de io-dagaanbieding website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden. Io-dagaanbieding adviseert u deze io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden te lezen voordat u gebruikt maakt van de diensten van io-dagaanbieding.
Dagelijks worden op de io-dagaanbieding website een of meerdere voucher(s) te koop aangeboden. Een dergelijke voucher kunt u onder de geldende voorwaarden inwisselen bij de aanbieder van de op de io-dagaanbieding website beschreven goederen of diensten (de “aanbieder”) voor de desbetreffende goederen of diensten. De aanbieders zijn van io-dagaanbieding onafhankelijke ondernemingen die zelfstandig verantwoordelijk zijn voor de levering van deze goederen of diensten na inwisseling van de voucher. Io-dagaanbieding is zelf niet verantwoordelijk voor de levering van deze goederen of diensten. Tevens zijn de aanbieders verantwoordelijk voor de klantenservice naar aanleiding van de levering van de goederen of diensten, wat onder andere inhoudt dat u voor vragen, klachten en dergelijke contact op kunt nemen met de desbetreffende aanbieder. De contactgegevens van aanbieder zijn te vinden op de voucher.

2. Voucher verkoop
De voucher kan gedurende de daarvoor aangegeven termijn op de io-dagaanbieding website worden gekocht, tenzij de voucher al eerder is uitverkocht. Op de io-dagaanbieding website staat aangegeven hoeveel uur de voucher nog kan worden gekocht en of er een maximum zit aan het aantal vouchers dat die dag wordt verkocht. Er kan ook een maximum zitten aan het aantal vouchers dat per bestelling wordt verkocht. Hierover vindt u meer informatie bij de beschrijving van de desbetreffende voucher op de io-dagaanbieding website.
Als u op de io-dagaanbieding website op de knop ‘Kopen’ klikt wordt u doorgeleid naar de verkooppagina. Daar kunt u uw naam en e-mailadres invullen en kiezen voor een betaalmethode. Deze informatie kunt u bevestigen door op de knop ‘bevestigen’ te klikken of herstellen door op de
knop ‘terug’ te klikken. Daarna kunt u het betalingsproces afronden door uw betaalgegevens in te vullen en op de knop ‘Bevestigen’ te klikken. Nadat u deze handelingen succesvol heeft afgerond, heeft u een aanbod gedaan om de voucher te kopen. De koopovereenkomst komt tot stand nadat io-dagaanbieding uw betaling van de voucher tijdig heeft ontvangen, en zij ter aanvaarding van de koopovereenkomst de voucher per e-mail in .pdf-formaat toezendt aan het door u opgegeven e-mailadres. Op deze pagina vindt u een uitgebreide beschrijving van het koopproces.
De e-mail met de voucher bevat alle gegevens met betrekking tot de voucher koopovereenkomst die tussen Io-dagaanbiedingen de gebruiker tot stand is gekomen. Io-dagaanbieding bewaart een kopie van de voucher in combinatie met de ordergegevens en naam en e-mailadres van de gebruiker.
Via het contactformulier kunt u hierover informatie vragen.
Tenzij anders is aangegeven, kan de voucher worden uitgeprint en door u worden ingewisseld bij de desbetreffende aanbieder zoals hieronder verder beschreven. Voor sommige vouchers geldt dat deze enkel digitaal te gebruiken zijn, bijvoorbeeld doordat de voucher code bij een webwinkel kan worden ingevuld. Indien dat het geval is, zal io-dagaanbieding u hiervan op de hoogte stellen.

3. Inwisselen voucher
In de aanbieding van de voucher op de io-dagaanbieding website staan de voorwaarden van de desbetreffende voucher beschreven, zoals de dienst of het product waartegen de voucher kan worden ingewisseld, de prijs van de voucher, de termijn waarbinnen u de voucher kunt inwisselen, en overige informatie, zoals eventuele reserveringsverplichtingen en minimum leeftijd.
De voucher bevat een unieke code aan de hand waarvan de aanbieder de voucher kan herkennen. U kunt de voucher gedurende de daarvoor aangegeven termijn inwisselen bij de Aanbieder of (indien zodanig aangegeven door Io-dagaanbieding via instructies op de voucher) de code invullen in de webwinkel van de aanbieder. Indien geen termijn is aangegeven waarbinnen u de voucher kan inwisselen, kan de voucher gedurende een jaar na de verkoop worden ingewisseld. Verdere details over het inwisselen van de voucher staan op de io-dagaanbieding.
Aanbieding Website en in de voucher.
Tenzij anders is aangegeven, kan de voucher slechts eenmaal worden ingewisseld tegen de in de voucher beschreven goederen of diensten.
Indien de voucher niet binnen de daarvoor gestelde termijn wordt ingewisseld, vervalt het recht op deze goederen of diensten. U heeft dan ook geen recht meer op enige andere vorm van vergoeding.
Anders dan in geval gebruikt wordt gemaakt van het in paragraaf 4 beschreven recht van ontbinding, is de voucher niet inwisselbaar voor geld. De voucher is niet persoonsgebonden en kan aan derden worden overgedragen.
Het is niet toegestaan de voucher en de code op de voucher op andere wijze te gebruiken dan ter eenmalige inwisseling van de voucher bij de aanbieder. De voucher en de code op de voucher mogen niet worden hergebruikt of worden gewijzigd. Vouchers waarvoor het in paragraaf 4 beschreven ontbindingsrecht is ingeroepen, komen niet voor inwisseling in aanmerking.
In geval van misbruik van de voucher of de code op de voucher kan Io-dagaanbieding (juridische) maatregelen te nemen, waaronder:
de desbetreffende gebruiker van de diensten van io-dagaanbieding uitsluiten;
de persoonsgegevens van de desbetreffende gebruiker aan bepaalde derden (zoals Politie en Justitie) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet toestaat en zoals uitgelegd in het privacybeleid; en/of de geleden schade van io-dagaanbieding en/of van de aanbieder op de desbetreffende gebruiker verhalen.
In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat io-dagaanbieding de voucherverkoop eerder moet stoppen en/of de reeds gekochte vouchers zal moeten terughalen. In dat geval zal io-dagaanbieding u hierover informeren en u de kosten van de voucher vergoeden.

4. Ontbindingsrecht
Gedurende zeven werkdagen nadat u de e-mail met de voucher op het door u aangegeven e-mailadres heeft ontvangen kunt u de voucher koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact opnemen met io-dagaanbieding via het contactformulier. Daarbij wordt u gevraagd uw naam, e-mailadres en de voucher code op te geven en aan te geven dat u de koopovereenkomst wilt ontbinden. Hiermee retourneert u de voucher en is de koopovereenkomst ontbonden. Io-dagaanbieding zal dan verifiëren of het ontbindingsverzoek overeenstemt met dit artikel. Als dat het geval is, betaalt io-dagaanbieding u binnen 30 dagen na uw ontbindingsverzoek het aankoopbedrag terug. U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid tot ontbinding indien de voucher al is ingewisseld bij de desbetreffende aanbieder.

5. Vragen of klachten
Als u vragen of klachten heeft over de producten of diensten van de aanbieder, dient u bij voorkeur eerst contact op te nemen met de desbetreffende aanbieder via de op de voucher beschreven contactgegevens. Mocht u daar niet voldoende geholpen worden, dan kunt u contact opnemen met io-dagaanbieding via het io-dagaanbieding contactformulier.
Klachten over de dienstverlening van io-dagaanbieding kunt u indienen door middel van het klachtenformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Io-dagaanbieding zal ernaar streven binnen 48 uur na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal io-dagaanbieding u binnen 48 uur na het indienen van de klacht een verkoopovereenkomst voor producten met levering Bijlage B Aanbieding.
Gebruiksvoorwaarden
indicatie geven van de termijn van beantwoording. Een klacht over de dienstverlening van io-dagaanbieding kan tevens worden ingediend op de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.


6. Prijs en betaling

Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). U kunt de prijs van de voucher voldoen via de door io-dagaanbieding aangegeven betaalmogelijkheden. Als de betaling succesvol en tijdig is ontvangen, zal io-dagaanbieding de voucher naar het door u opgegeven e-mailadres verzenden, tenzij anders aangegeven.
Ingeval uw betaling niet is gelukt, zal io-dagaanbieding u hiervan op de hoogte stellen. U krijgt dan de mogelijkheid om opnieuw te betalen, tenzij de verkooptermijn reeds verstreken is.
Indien uw betaling pas bij io-dagaanbieding binnenkomt nadat de verkooptermijn is verstreken, komt de verkoop niet tot stand. Uw betaling wordt dan teruggestort.

7. Privacy
In het privacybeleid wordt beschreven hoe io-dagaanbieding met uw persoonsgegevens omgaat als u de io-dagaanbieding website bezoekt en/of een voucher koopt.
Indien u een voucher koopt, kan io-dagaanbieding de persoonsgegevens die zij daarbij verkrijgt gebruiken ten behoeve van marketing doeleinden, zoals het versturen van marketing e-mails met betrekking tot producten en diensten van Aanbieders waarvoor op de Io-dagaanbieding website vouchers worden aangeboden. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u zich afmelden door het e-mail adres dat u gebruikt heeft bij het aanmelden op deze pagina in te vullen en op de knop “Afmelden” te drukken.

8. Aansprakelijkheid
Io-dagaanbieding besteedt de grootst mogelijke zorg aan het uitzoeken van de Aanbieders. Io-dagaanbieding kan echter niet garanderen dat de producten of diensten van de aanbieders voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker. Io-dagaanbieding is niet aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt door gebruik van de goederen of diensten in ruil voor de voucher of door enige andere handeling van de Aanbieder. Voor dergelijke aanspraken dient u contact op te nemen met de aanbieder van de desbetreffende goederen of diensten. Mocht u een dergelijke aanspraak op een aanbieder hebben, dan verneemt io-dagaanbieding dit wel graag van u via het contactformulier. Zo hoopt io-dagaanbieding dergelijke aanspraken in de toekomst te kunnen voorkomen.
Indien Io-dagaanbieding ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk is, is io-dagaanbieding’ aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de prijs van de voucher waaruit het schade brengende feit is voortgevloeid, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

9. Overig
Alle auteursrechten, merkrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op onder andere de namen, afbeeldingen en teksten op de io-dagaanbieding website berusten uitsluitend bij io-dagaanbieding, de Aanbieders of hun licentiegevers . Io-dagaanbieding kan de io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden ten allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een voucher koopt of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt.
Indien Io-dagaanbieding een bepaling uit deze io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden niet afdwingt, dan impliceert dit niet dat io-dagaanbieding afstand doet van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een onderdeel van deze io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit het overige gedeelte van de io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden onverlet.
Io-dagaanbieding kan de rechten en plichten die voortvloeien uit de voucher koopovereenkomst aan een van haar groepsmaatschappijen overdragen door middel van een kennisgeving hiervan die zal worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
De io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen of wettelijke aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met de diensten van io-dagaanbieding (met uitsluiting van de gerechtelijke stappen die Io-dagaanbieding zelf onderneemt om de aan io-dagaanbieding verschuldigde bedragen te ontvangen en/of naar aanleiding van handelingen in strijd met de io-dagaanbieding gebruiksvoorwaarden) kunnen worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken te Den Haag. Indien u of io-dagaanbieding een vordering instelt die strijdig is met deze regeling, kan de wederpartij gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten claimen tot een maximum van €5.000.